From Agentgroup
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:43, 1 January 2020ClarissaSearcy (Talk | contribs). . (7,251 bytes) (+7,251). . (Created page with "LONDON (tt-Reuters) - Glencore skalle med tran, Alex Skägg, som hjälpte åt att åstadkomma byrån en från otaliga från världens tre största olja att göra affär och s...")